Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
O PROJEKTE DOBROVOĽNÍCI.ĽUDIAĽUĎOM.SK


 1. 1.    Čo je stránka Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk?
 2. 2.    Pre koho je projekt určený?
 3. 3.    Čo je to dobrovoľníctvo?
 4. 4.    Kto je to dobrovoľník?
 5. 5.    Aké sú špecifiká stránky Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk?
 6. 6.    Ako je možné venovať 3% z dane?
 7. 7.    Kto je prevádzkovateľom portálu?

 

 1. 1.    Čo je stránka Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk?

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk dáva príležitosť pomôcť verejnoprospešným organizáciám či rodinám a jednotlivcom v núdzi nie len finančne, ale aj formou dobrovoľníckej práce. Tým, ktorí dobrovoľníkov hľadajú, umožňuje využiť ich pomoc na základe ich profilov a konkrétnych dobrovoľníckych ponúk, či na základe zverejnenia vlastných konkrétnych žiadostí o pomoc. Portál chce propagovať a priblížiť tému dobrovoľníctva, zjednodušiť celý proces hľadania dobrovoľníkov či dobrovoľníckych príležitostí, propagovať možnosť asignovať 3% z dane (namiesto 2%) pre tých, ktorí ako dobrovoľníci odpracujú minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce ročne.

Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk je nadstavbou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.

 

 1. 2.    Pre koho je projekt určený?

Webová stránka, jedna z platforiem ĽudiaĽuďom.sk je určená jednak dobrovoľníkom (fyzickým osobám), ktorí si na stránke nájdu zaujímavé príležitosti pre dobrovoľnícku činnosť. Svoje žiadosti o pomoc dobrovoľníkov na portáli zverejňujú organizácie, alebo fyzické osoby (napríklad rodiny v núdzi). Dobrovoľník si žiadosti o pomoc môže vybrať na základe rôznych kritérií (región, téma, charakter činnosti, časová náročnosť a pod.). Rovnako môže zverejniť svoje konkrétne ponuky na dobrovoľnícku činnosť.

Na druhej strane platforma slúži organizáciám a ľuďom, ktorí dobrovoľníkov hľadajú. Môžu si vybrať na základe konkrétnych ponúk dobrovoľníkov a osloviť ich na spoluprácu, alebo zverejniť svoju konkrétnu žiadosť o pomoc.

 

 1. 3.    Čo je to dobrovoľníctvo? 

Dobrovoľníctvo je jedným z kľúčových rozmerov aktívneho občianstva a demokracie. Ide o vynaloženie času a energie v prospech komunity a spoločnosti. Je vykonávané slobodne bez očakávania finančného zisku - princíp bezodplatnosti je ústrednou črtou dobrovoľníctva. Je to spôsob, ako sa môžu ľudia venovať aktívnemu občianstvu, prispievať k pozitívnym hodnotám v spoločnosti. Dobrovoľníctvo je spôsob ako sa učiť, rásť a využívať naplno svoj ľudský potenciál. Vykonáva sa v rôznych oblastiach - kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie… Na Slovensku je typickejší skôr komunitný – tradičný typ dobrovoľníctva, menej manažérsky typ dobrovoľníctva.

 

 1. 4.    Kto je to dobrovoľník?

Zákon o dobrovoľníctve (č. 406/2011) definuje dobrovoľníka nasledovne:

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť:

a)    vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

b)    nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,

c)    vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

 

 1. 5.    Aké sú špecifiká stránky Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk? 

Platforma umožňuje organizáciám aj fyzickým osobám vytvoriť si kompletný profil dobrovoľníka alebo prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, kde je možné nájsť informácie:

a)      v prípade dobrovoľníka – jeho odborné predpoklady, jazykové zručnosti, vzdelanie, doterajšie skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva. Dobrovoľník tu zverejňuje svoje konkrétne ponuky na dobrovoľnícku činnosť, v ktorých presne špecifikuje, v akej oblasti chce pomáhať, aké zručnosti ponúka, v akom čase a s akými obmedzeniami, špecifikuje miesto, kde chce dobrovoľnícku činnosť vykonávať. Na tieto ponuky je možné priamo reagovať a využiť tak pomoc dobrovoľníka.

Jeho profil obsahuje aj zoznam žiadostí, ktorých sa ako dobrovoľník už zúčastnil, hodnotenia zo strany prijímateľa (organizácie či fyzickej osoby). Po zrealizovaní dobrovoľníckej práce môže dobrovoľník priamo na portáli požiadať prijímateľa pomoci (v tomto prípade iba právnické osoby) o vystavenie „Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti“, ktoré potrebuje k asignácii 3% z dane (viď ďalšia otázka). Keďže stránka Dobrovoľníci je prepojená aj s inými platformami portálu ĽudiaĽuďom.sk, v profile Dobrovoľníka je viditeľné aj to, aké výzvy na darcovskom portáli už podporil, akých benefičných e-aukcií sa zúčastnil, blogy, ktoré napísal, zobrazí sa aj jeho profil ako prípadného overovateľ výziev a pod.

b)      v prípade prijímateľov pomoci – či už právnických alebo fyzických osôb – okrem základných informácii v profile obsahuje aj zoznam konkrétnych žiadostí o pomoc dobrovoľníkov s uvedením detailov o charaktere dobrovoľníckej práce, mieste výkonu dobrovoľníckej činnosti, nárokov na dobrovoľníka (i prípadných benefitov), presných dátumov realizácie, nevyhnutnom počte dobrovoľníkov a pod. Pri žiadostiach je viditeľné, koľko dobrovoľníkov reagovalo na žiadosť a koľko bolo aktívne zapojených do realizácie, následné hodnotenia spolupráce zo strany dobrovoľníkov a pod. Právnické osoby môžu priamo na portáli vystavovať pre dobrovoľníkov „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“. V prípade, že je organizácia/fyzická osoba zároveň prijímateľom na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk, zobrazí sa zoznam výziev, na ktoré zbierali finančné prostriedky, taktiež jeho aukcie, blogy, profil overovateľa a ďalšie aktivity na portáli.

 

 1. 6.    Ako je možné venovať 3% z dane?

Dobrovoľníci, ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu poukázať namiesto 2% až 3% z dane z príjmu.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ o tom, že v predchádzajúcom roku odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti.

Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť fyzická osoba.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť organizácia, v prospech ktorej dobrovoľník vykonával dobrovoľnícku činnosť.

Dobrovoľník nemusí odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jednej organizácie - počet min. 40 hodín tak môže “vyskladať” z viacerých dobrovoľníckych aktivít, pričom z každej musí mať „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“.

Fyzické osoby „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ nemôžu vystavovať.

„Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ sa prikladá k daňovému priznaniu.

Projekt Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk umožňuje pomáhať aj priamo fyzickým osobám, takáto dobrovoľnícka práca, ak ju nesprostredkuje žiadna vysielajúca organizácia, sa však medzi zákonom stanovených 40 hodín neráta.

 

 1. 7.    Kto je prevádzkovateľom portálu?

Prevádzkovateľom portálu ĽudiaĽuďom.sk a jeho jednotlivých platforiem je nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., zapísaná do Registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, vedeným Obvodným úradom Bratislava, dňa 9.9.2009 pod registračným číslom OVVS-23907/287/2009-NO. ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. bola založená s cieľom poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu zameraného na propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity.