Registrácia

Prihláste sa

kontom z portálu www.ludialudom.sk
Podmienky a pravidlá portálu


Podmienky a pravidlá používania portálu Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk


  1. 1.      Definícia základných pojmov

1.1.   Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk sú platformou portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktorá umožňuje fyzickým osobám, ktoré sú ochotné vykonávať dobrovoľnícku prácu, registrovať svoje ponuky a zároveň umožňuje právnickým i fyzickým osobám, ktoré hľadajú dobrovoľníkov registrovať svoje žiadosti o pomoc. Platforma umožňuje párovanie týchto žiadostí a ponúk, ako i ich evidenciu a manažovanie.

1.2.   Prevádzkovateľom  je slovenská právnická osoba, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, registrovaná na Obvodnom úrade Bratislava pod reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO. ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zamerané na výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu zameraného na podporu a propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity.

1.3.   Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.

1.4.   Vysielajúcou organizáciou je právnická osoba, ktorá je

a)      občianskym združením,

b)      neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby,

c)      cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo právnickou osobou odvodzujúcou svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

d)      školou alebo školským zariadením

e)      nadáciou alebo

f)       inou právnickou osobou.

Vysielateľ sprostredkuje dobrovoľnícku činnosť doma alebo v zahraničí a na platforme Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk.

1.5.   Prijímateľom dobrovoľníckej činnosti je právnická osoba, ktorá je

a)      občianskym združením,

b)      neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby,

c)      cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo právnickou osobou odvodzujúcou svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

d)      školou alebo školským zariadením,

e)      nadáciou,

f)       inou právnickou osobou.

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti prijíma dobrovoľnícku činnosť doma alebo v zahraničí a na platforme Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk.

1.6.   Dobrovoľnícka činnosť je činnosť, ktorú dobrovoľník:

a)      vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

b)      nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,

c)      vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

1.7.   Ponuka dobrovoľníckej činnosti je ponukou, ktorú na platforme Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk uverejnila fyzická osoba registrovaná na portáli s profilom dobrovoľníka a to s cieľom vykonávať dobrovoľnícku činnosť za podmienok stanovených v tejto ponuke.

1.8.   Žiadosť o pomoc sa chápe ako výzva uverejnená na platforme Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk príjemcom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou s cieľom osloviť verejnosť a získať určený počet dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní vykonať dobrovoľnícku činnosť za podmienok uverených v tejto žiadosti.

1.9.   Portál je internetový darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

 

  1. 2.      Dobrovoľník

2.1.   Používateľ registrovaný na Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk si môže vytvoriť profil fyzickej osoby - dobrovoľníka. Vytvoriť si profil fyzickej osoby dobrovoľníka nie je umožnené používateľovi, ktorý má vytvorený akýkoľvek existujúci profil na ĽudiaĽuďom.sk ako právnická osoba. Ak už má vytvorený profil fyzickej osoby na Ľudiaľuďom.sk, prihlasuje sa na Dobrovoľníci.Ľudiaľuďom.sk tým istým e-mailom a heslom (profily na stránkach sú prepojené). Ak profil na ĽudiaĽuďom nemá, vytvorí si nový.

2.2.   Na jednu registráciu (e-mailovú adresu) je možné vytvoriť iba jeden typ profilu.

2.3.   Minimálny vek dobrovoľníka je 15 rokov. Dobrovoľník, ktorý má menej ako 18 rokov, musí prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti (resp. Vysielajúcej organizácii) na požiadanie dodať Súhlas zákonného zástupcu s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti.

2.4.   Každý používateľ s profilom dobrovoľníka má tento profil uverejnený na vlastnej podstránke, ktorej súčasťou je:

a)            meno a priezvisko dobrovoľníka;

b)            kontaktné údaje (neverejný údaj);

c)             kvalifikačné, jazykové predpodklady, skúsenosti a prax;

d)            zoznam aktivít, ktorých sa ako dobrovoľník zúčastnil, počet odpracovaných hodín a hodnotenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti;

e)            linky na jeho ďalšie aktivity na portáli ĽudiaĽuďom.sk (napr. profil darcu, profil overovateľa, blogy…)

2.5.   Každý používateľ s profilom dobrovoľníka môže bezplatne uverejniť ponuku dobrovoľníckej činnosti, v ktorej uvedie

a)      názov ponuky;

b)      stručný i podrobnejší popis ponuky;

c)      miesto, kde môže svoju dobrovoľnícku činnosť vykonávať;

d)      témy, v ktorých sa chce ako dobrovoľník realizovať (možné zvoliť viacero tém);

e)      obmedzenia, ktoré má pri výkone dobrovoľníckej činnosti;

f)       relevantné prílohy, fotografie

2.6.   Dobrovoľník je povinný uverejňovať o sebe pravdivé informácie, vrátane informácií o svojich doterajších pracovných skúsenostiach, o svojich zručnostiach a dosiahnutom vzdelaní.

2.7.   Platnosť ponuky uverejnenej na Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk určuje dobrovoľník.

2.8.   Dobrovoľník môže aktívne oslovovať príjemcov dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúce organizácie s ponukou svojej dobrovoľníckej práce.

2.9.   Platforma Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk umožňuje dobrovoľníkovi sledovať a evidovať svoju dobrovoľnícku činnosť a na základe tejto evidencie si požiadať o vystavenie potvrdenia pre účely dokladovania dobrovoľníckej práce orgánom finančnej správy pri asignácii časti zaplatenej dane.

2.10.     Dobrovoľník po realizovaní dobrovoľníckej činnosti sprostredkovanej cez platformu Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk ohodnotí príjemcu dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcu organizáciu. Na základe tohto hodnotenia dobrovoľníka získavajú svoj rating. Dobrovoľník je povinný hodnotiť vysielajúcu organizáciu alebo príjemcu dobrovoľníckej činnosti s maximálnou mierou objektivity a pri hodnotení alebo komentovaní organizácie uvádzať pravdivé údaje.

 

  1. 3.      Príjemca dobrovoľníckej činnosti a vysielajúca organizácia

3.1.   Osoby registrované na ĽudiaĽuďom.sk si môžu vytvoriť profil príjemcu dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcej organizácie s cieľom kontaktovať dobrovoľníkov, ponúknuť im možnosť dobrovoľníckej práce, evidovať a hodnotiť túto prácu.

3.2.   Osoby registrované ako príjemca dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia majú právo bezplatne si registrovať Žiadosť o pomoc, ktorej súčasťou je

a)      popis dobrovoľníckej činnosti;

b)      miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti;

c)      časové nároky na dobrovoľnícku činnosť;

d)      kvalifikačné, fyzické a iné nároky na dobrovoľníka;

e)      informácia o počte potrebných dobrovoľníkov;

f)       informácie o časovom obmedzení aktivity vyžadujúcej pomoc dobrovoľníka / dobrovoľníkov;

g)      informácie o vysielajúcej organizácii / prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti

h)      linky na ďalšie aktivity organizácie na ĽudiaĽuďom.sk (aktívne výzvy, ukončené výzvy, profil príjemcu / overovateľa, blogy, …)

i)        informácie o už zapojených dobrovoľníkoch

3.3.   Osoby registrované ako príjemca dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia sú povinné uverejňovať pravdivé informácie o sebe, ako i o dobrovoľníckej činnosti, ktorú žiadajú.

3.4.   Osoby registrované ako príjemca dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia, ktoré budú akceptovať dobrovoľníkov mladších ako 18 rokov (dolná hranica je 15 rokov), sú oprávnení žiadať Súhlas zákonného zástupcu dobrovoľníka s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti.

3.5.   Osoby registrované ako príjemca dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Zákona o dobrovoľníctve 406/2011 Z. z. majú bezplatne k dispozícii systém manažovania vzťahov s dobrovoľníkmi a svojou registráciou na Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk sa zaväzujú, že budú dobrovoľníkom nápomocní pri potvrdzovaní realizovanej dobrovoľníckej činnosti za účelom jej dokladovania orgánom finančnej správy.

3.6.   Príjemca dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia po realizácii dobrovoľníckej činnosti potvrdí v profile dobrovoľníkovi, že sa tejto aktivity zúčastnil a zároveň ohodnotí dobrovoľníka. Používateľ je povinný hodnotiť dobrovoľníka s maximálnou mierou objektivity a pri hodnotení alebo komentovaní uvádzať pravdivé údaje.

 

  1. 4.      Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1.   Prevádzkovateľ je oprávnený:

a)      vyzvať používateľov na predloženie dokladov, potvrdzujúcich akékoľvek skutočnosti uvádzané na Portáli;

b)      nezverejniť informácie alebo zrušiť zverejnenie informácií na Portáli, ktoré považuje za nepravdivé, nepresné, neúplné, urážlivé alebo z iných vážnych dôvodov ohrozujúce Portál.

 

  1. 5.      Žiadosť a ponuka dobrovoľníckej činnosti

5.1.   Na portáli je možné registrovať iba žiadosti a ponuky, ktorých obsah nie je v rozpore so zákonmi a právnymi predpismi Slovenskej republiky, v rozpore s týmito Pravidlami alebo Pravidlami poskytovania služieb internetového darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk alebo v rozpore s dobrými mravmi. Ďalej nie je možné registrovať žiadosti a ponuky, ktoré obsahujú informácie so sexuálnym alebo nenávistným obsahom, alebo vyzývajúce k porušovaniu zákonov.

5.2.   Na portáli tiež nie je možné registrovať žiadosti a ponuky práce, ktoré majú iný ako neziskový charakter alebo majú charakter reklamy.

5.3.   Žiadosti o dobrovoľnícku prácu nesmú byť špecifikované všeobecne, musia obsahovať čo najdetailnejší popis práce, miesto a čas výkonu práce.

5.4.   Používatelia prejavujú záujem o konkrétnu ponuku alebo žiadosť o pomoc priamo na portáli s využitím jeho funkcionality, čo je podmienkou pre ďalšie využitie funkcionality umožňujúcej evidenciu dobrovoľníckej práce v systéme manažmetu vzťahov, ktorý je súčasťou projektu Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk. 

5.5.   Platforma Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk umožňuje používateľom evidenciu dobrovoľníckej činnosti a následné generovanie potvrdení o dobrovoľníckej činnosti obsahujúce informácie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti ako i písomné hodnotenie dobrovoľníka vysielajúcou organizáciou alebo príjemcom dobrovoľníckej činnosti.

5.6.   Pri evidencii dobrovoľníckej činnosti sú používatelia povinní uvádzať pravdivé údaje o vykonanej dobrovoľníckej práci. 

 

  1. 6.      Overenia

6.1.   Overenie je potvrdenie pravdivosti zverejnených informácií v ponukách i žiadostiach o dobrovoľnícku prácu, ktoré uverejňujú Overovatelia.

6.2.   Overovateľ je fyzická alebo právnická osoba, registrovaná na Portáli, ktorá súhlasí s Pravidlami, je validovaná Prevádzkovateľom a uzavrie dohodu o poskytnutí služieb overovania.

6.3.   Princíp funkcionality Overenia upravujú Pravidlá poskytovania služieb internetového darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. 

6.4.   Overenie získava dobrovoľník a jeho ponuka dobrovoľníckej činnosti alebo overením od overovateľa registrovaného na Portáli alebo vykonaním min. jednej dobrovoľníckej činnosti pre overeného príjemcu dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcu organizáciu, ktorý potvrdí jeho identitu a pravdivosť uverejnených informácií v jeho ponuke. 

 

  1. 7.      Záverečné ustanovenia

7.1.     Platforma Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk slúži na kontaktovanie dobrovoľníkov a príjemcov dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcich organizácií. Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za obsah a pravdivosť uverejnených žiadostí/ponúk, ani za akékoľvek vzťahy, ktoré vzniknú na základe informácií uverejnených na portáli.

7.2.     Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch systému, siete internet a prístupu do nej, ani za škody vzniknuté v dôsledku nezabezpečenia nepretržitej prevádzky Portálu.

7.3.     V prípade podozrení zo spáchania trestného činu Prevádzkovateľ na to upozorní orgány činné v trestnom konaní. Každý používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený, resp. povinný na základe požiadavky orgánu činného v trestnom konaní poskytnúť ich osobné údaje pokiaľ vyjde najavo, že ktorýkoľvek používateľ sa na Portáli dopustil konania, pre ktoré bolo zahájené trestné konanie.